Algemene Voorwaarden Win-Win Vastgoed                                                                   

DEEL I ALGEMEEN Artikel 1 Definities

 1. Win-Win Vastgoed: de besloten vennootschap Win-Win Vastgoed, gevestigd te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68132166 eveneens: opdrachtnemer;
 2. Win-Win Vastgoed BV: vastgoedbedrijf voor met name maar niet uitsluitend: aankoop, verkoop, verhuur en beheer van onroerend goed;
 3. Opdrachtgever; de wederpartij (natuurlijke- of rechtspersoon) die opdracht verleent aan opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden;
 4. Partijen: Win-Win Vastgoed en opdrachtgever gezamenlijk;
 5. Overeenkomst/opdracht: de overeenkomst c.q. opdracht op basis waarvan Win-Win Vastgoed zijn werkzaamheden voor opdrachtgever verricht;
 6. Werkzaamheden: alle door Win-Win Vastgoed ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren handelingen en leveringen waartoe opdracht is gegeven.
 7. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Win-Win Vastgoed;

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten, werkzaamheden, diensten en rechtsbetrekkingen tussen Win-Win Vastgoed en opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.
 2. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
 4. Alle artikelen genoemd in dit deel van de Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op deel II van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Win-Win Vastgoed zijn vrijblijvend. Een door Win-Win Vastgoed verstuurde offerte is tot 15 dagen na verzending geldig, mits in de offerte duidelijk anders vermeld. Indien opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, heeft Win-Win Vastgoed het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Win-Win Vastgoed daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Win-Win Vastgoed anders aangeeft.
 3. Alle aan Win-Win Vastgoed verschuldigde honoraria, courtages en kosten worden, indien van toepassing,  vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe offertes of aanbiedingen.
 5. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag dat de overeenkomst door opdrachtgever wordt ondertekend, onderscheidenlijk op de dag dat Win-Win Vastgoed de schriftelijke opdrachtbevestiging verzendt.
 6. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Win-Win Vastgoed tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Artikel 4 Volmacht

 1. De opdracht c.q. overeenkomst als zodanig, houdt geen volmacht aan Win-Win Vastgoed in tot het sluiten van overeenkomsten dan wel het verrichten van rechtshandelingen (bijvoorbeeld betalingen) namens opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever kan Win-Win Vastgoed wel een schriftelijke volmacht verlenen ten aanzien van het opstellen en aangaan van overeenkomsten namens en het verrichten van rechtshandelingen voor opdrachtgever.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en informatie die Win-Win Vastgoed aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de aan hem verleende opdracht en/of waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Win-Win Vastgoed die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de aan hem verleende opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als Win-Win Vastgoed wenst en bovendien zo tijdig dat Win-Win Vastgoed de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.
 2. Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit, tegenover Win-Win Vastgoed in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Win-Win Vastgoed ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van opdracht anders voortvloeit, is Win-Win Vastgoed niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie.
 3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door Win-Win Vastgoed van de opdracht van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt opdrachtgever Win-Win Vastgoed van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan om activiteiten uit te voeren of door derden te laten uitvoeren, dan wel overeenkomsten met derden aan te gaan waardoor Win-Win Vastgoed bij het uitvoeren van de overeenkomst wordt of kan worden belemmerd.

Artikel 6 Uitvoering opdracht

 1. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar.
 2. Het staat Win-Win Vastgoed vrij om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n).
 3. Termijnen waarbinnen diensten en/of werkzaamheden dienen te zijn voltooid, ook indien er een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen, gelden als indicatie en niet als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien de opdracht een taxatie betreft, wordt hieronder verstaan: het geven van een waardeoordeel over een onroerende zaak aan opdrachtgever en het voorzien van een rapport daarover. Win-Win Vastgoed verstrekt het rapport niet aan derden, tenzij opdrachtgever daartoe toestemming heeft gegeven.

Artikel 7 Wijzigen en ontbinding

 1. Ingeval van een opdracht met goed omlijnd beschreven werkzaamheden zal Win-Win Vastgoed meerwerk niet uitvoeren of aan opdrachtgever in rekening brengen dan nadat daarover met opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt.
 2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Win-Win Vastgoed in overleg al dan niet schriftelijk is vastgelegd, met opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de schriftelijke overeenkomst, of bij gebrek daaraan in de schriftelijke aanvaarding, uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
 3. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 4. Ingeval van minderwerk is Win-Win Vastgoed gerechtigd om een vergoeding van de door hem als gevolg daarvan geleden schade te vorderen die tenminste 50% van de voor de niet-uitgevoerde werkzaamheden verschuldigde vergoeding zal bedragen.
 5. Win-Win Vastgoed is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever tekortkomt in de nakoming van de overeenkomst.
 6. Win-Win Vastgoed heeft daarbij, onverminderd zijn wettelijke bevoegdheden tot beëindiging en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, tenminste indien een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
  1. Een verzoek tot verlening van – voorlopige – surseance aan de opdrachtgever is ingediend;
  2. Een verzoek tot faillietverklaring van de opdrachtgever is ingediend;
  3. Ten laste van de opdrachtgever beslag is gelegd; d. Een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit is tot stand gekomen. Opdrachtgever is verplicht Win-Win Vastgoed onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van sub a tot en met d bedoelde gebeurtenissen.

Artikel 8 Einde opdracht

 1. De overeenkomst tussen partijen wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Een opdracht eindigt onder meer door: a. vervulling van de opdracht door Win-Win Vastgoed; b. intrekking van de opdracht door opdrachtgever; c. teruggaaf van de opdracht door Win-Win Vastgoed op grond van gewichtige redenen. Artikel 9 Betaling 1. Betaling van hetgeen opdrachtgever aan Win-Win Vastgoed is verschuldigd, dient te geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Win-Win Vastgoed aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in euro. 2. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de betaling te hebben plaatsgevonden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 2 genoemde termijn volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die Win-Win Vastgoed op opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling hierover.
 4. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 2 genoemde termijn volledig heeft betaald komen eveneens alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Win-Win Vastgoed dient te maken ter incasso van hetgeen opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van opdrachtgever.
 5. Win-Win Vastgoed is bevoegd alle werkzaamheden voor opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan opdrachtgever, op te schorten, zolang geen volledige betaling is ontvangen.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Win-Win Vastgoed daartoe aanleiding geeft, is Win-Win Vastgoed gerechtigd van opdrachtgever (aanvullende) zekerheid te verlangen in een door Win-Win Vastgoed te bepalen vorm.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. Win-Win Vastgoed behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever c.q. de overeenkomst, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere producten/diensten van Win-Win Vastgoed, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd dat deze producten bedoeld zijn voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie. Derhalve kan openbaarmaking, op welke wijze dan ook, uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Win-Win Vastgoed.
 3. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht door intrekking van de opdracht door opdrachtgever of teruggaaf van de opdracht door Win-Win Vastgoed, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Win-Win Vastgoed blijft eigenaar van geleverde zaken, zoals maar niet uitsluitend adviezen en rapporten, zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.
 2. Win-Win Vastgoed is gerechtigd om zaken – zoals adviezen, aangeleverde informatie van opdrachtgever en rapporten – onder zich te houden zolang opdrachtgever een factuur niet dan wel niet volledig voldaan heeft.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Win-Win Vastgoed is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Win-Win Vastgoed ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Win-Win Vastgoed gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Win-Win Vastgoed en/of zijn ondergeschikte(n). Win-Win Vastgoed is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Win-Win Vastgoed onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Win-Win Vastgoed voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
 3. Aansprakelijkheid van Win-Win Vastgoed voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde uitgesloten.
 4. Win-Win Vastgoed kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan: (i) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden; (ii) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Win-Win Vastgoed aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Win-Win Vastgoed toegerekend kunnen worden; (iii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. De aansprakelijkheid van Win-Win Vastgoed is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Win-Win Vastgoed in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Win-Win Vastgoed niet, dan wel slechts gedeeltelijk, uitkeert is de aansprakelijkheid van Win-Win Vastgoed beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Win-Win Vastgoed voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Win-Win Vastgoed en opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart opdrachtgever Win-Win Vastgoed uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever aan Win-Win Vastgoed verstrekte gegevens.

Artikel 12 Overmacht

 1. Win-Win Vastgoed is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Win-Win Vastgoed kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Indien een situatie intreedt als vermeld in het voorgaande lid, en de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Win-Win Vastgoed tot aan dat moment te voldoen. Win-Win Vastgoed is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Win-Win Vastgoed geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Win-Win Vastgoed niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen van opdrachtgever met Win-Win Vastgoed is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Win-Win Vastgoed worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter van arrondissement Gelderland.

DEEL II BEMIDDELING EN OVEREENKOMSTEN

Artikel 14 Bemiddeling

 1. Indien er sprake is van een opdracht tot bemiddeling, dan zijn de artikelen 15 tot en met 19 van deze algemene voorwaarden aanvullend van toepassing.
 2. De opdracht tot bemiddeling ziet toe op het geven van advies over en het voeren van onderhandelingen voor opdrachtgever. Eveneens kan onder een opdracht tot bemiddeling het opstellen van overeenkomsten – waaronder maar niet uitsluitend een koopovereenkomst of een huurovereenkomst – vallen.
 3. Opdrachtgever kan Win-Win Vastgoed eveneens opdracht geven tot het opstellen van overeenkomsten – zoals genoemd in lid 1 van dit artikel – middels een volmacht, zonder dat er sprake is van een opdracht tot bemiddeling. Artikel 16 Verplichting Win-Win Vastgoed Win-Win Vastgoed is verplicht om met betrekking tot één en dezelfde onroerende zaak – indien opdrachtgever een consument is – niet meer dan één bemiddelingsopdracht aan te gaan.

Artikel 15 Courtage

 1. Opdrachtgever is aan Win-Win Vastgoed – indien tijdens de bemiddelingsopdracht een overeenkomst tot stand komt met betrekking tot een onroerende zaak – geen courtage verschuldigd, behalve wanneer dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt eveneens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
 2. Indien sprake is van een courtage, zal de hoogte van de courtage in de overeenkomst worden vastgelegd. Indien in de overeenkomst niets omtrent de hoogte van de courtage is opgenomen, is gen courtage verschuldigd.
 3. Ingeval koper over de koopsom omzetbelasting dient te voldoen, dan valt de omzetbelasting niet onder de koopsom.